O firmie

Strategia gospodarki odpadami w Unii Europejskiej ukierunkowana jest na maksymalny możliwy odzysk, w szczególności recykling odpadów i materiałów, a także odzysk energii oraz ograniczenie do minimum składowania odpadów.

Efektywne gospodarowanie odpadami, to jedno z trudniejszych zadań współczesnej Polski. Pomocnym punktem odniesienia, korzystającym z najnowszej dostępnej wiedzy i technologii dla problemów gmin oraz firm z sektora prywatnego, w zakresie zagospodarowania odpadów jest Zakład NOVAGO Żnin Sp. z o.o. stanowiąc dowód, że umiejętne wykorzystanie potencjału energetycznego drzemiącego w odpadach, można zagospodarować je w pożyteczny sposób, chroniąc nasze środowisko.

Zakład w Wawrzynkach koło Żnina został wybudowany w 2012 roku. W jego skład wchodzi instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) w technologii biostabilizacji odpadów, która spełnia kryteria Instalacji Komunalnej w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz przetwarzania odpadów zielonych.

Druga instalacja dedykowana jest do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z odpadów pochodzenia komunalnego oraz pochodzenia przemysłowego. Pierwotna linia technologiczna funkcjonuje, jako jedna z pierwszych w Polsce od 2010 roku. Szereg zastosowanych rozwiązań umożliwia NOVAGO Żnin Sp. z o.o. stałą, rzetelną oraz powtarzalną produkcję kilku rodzajów paliw alternatywnych, pozwalając dostosować końcowy produkt do oczekiwań odbiorców, szczególnie pod kątem zawartości chloru oraz poziomu preferowanej wilgotności.

Trzecia instalacja to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, składające się z 4 kwater, przy czym eksploatowana jest jedynie 4 kwatera. Pozostałe 3 kwatery są zamknięte.

Ostatnią, czwartą instalacją jest Okresowy Bioreaktor Beztlenowy (OBB), który jako instalacja biogazowa wykorzystuje energię odnawialną z odpadów do produkcji prądu oraz ciepła.

Czysta energia
Świat zasilany czystą energią z odpadów

Zawiązanie dnia 2 stycznia 2012 r. w Żninie USKOM Żnin Sp. z o.o., w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), której głównym celem była realizacja przedsięwzięcia dotyczącego budowy, sfinansowanej przez Partnera Prywatnego, Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych wchodzącego w skład planowanego Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Wawrzynki.

Dnia 31 maja 2012 roku miało miejsce wniesienie aportem Zakładu produkcji paliw alternatywnych Eko-Pro Sp. z o.o. do USKOM Żnin Sp. z o.o. natomiast 2 lipca 2015 r. Spółka zmieniła nazwę na NOVAGO Żnin Sp. z o.o.

Na podstawie Uchwały nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023″ oraz Uchwały nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023″, Zakład USKOM Żnin Sp. z o.o. (obecnie NOVAGO Żnin Sp. z o.o.) został określony Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w regionie nr 5 województwa kujawsko-pomorskiego, w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, kompostowanie odpadów zielonych i składowania odpadów.

Novago ŻNIN
Adres

Wawrzynki 35
88-400 Żnin

TELEFON

52 551 35 75

Mapa

Napisz do nas

Przed wysłaniem formularza wymagana jest zgoda

9 + 11 =